Ngành tuyển sinh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Trong năm học 2018 - 2019, 5 trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM (Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công nghệ thông tin) tuyển sinh và đào tạo 15 ngành tại Phân hiệu Đào tạo ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu), cụ thể như sau:

* Lưu ý: Các ngành ở đây đều là thông tin chính thức (các tờ rơi có thể đã là thông tin cũ)

Trường Đại học Bách khoa (QSB), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

TẠI TP. HCM

1

Kỹ thuật điện

408

A00, A01

40

26.25

2

Công nghệ thực phẩm

419

A00, B00, D07

40

26.50

3

Quản lý tài nguyên & môi trường

425

A00, A01, B00, D07

40

24.25

4

Kỹ thuật xây dựng

415

A00, A01

40

24.00

5

Kỹ thuật Cơ điện tử

410

A00, A01

40

25.75

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QST), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

TẠI TP. HCM

6

Khoa học môi trường

7440301_BT

A00, B00, D07, D08

50

21.50

7

Sinh học

7420101_BT

B00, D90

50

20.75

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (QSX), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

TẠI TP. HCM

8

Báo chí

7320101_BT

C00, D01, D14

35

C00: 27.25
D01, D14: 25.5

9

Du lịch

7810101_BT

C00, D01, D14

35

C00: 27.25
D01, D14: 25.5

10

Ngôn ngữ Anh

7220201_BT

D01

35

26.25

11

Nhật Bản học

7310613_BT

D01, D14, D06

35

25.5

12

Đô thị học

7580112_BT

A00, A01, D01, D14

35

18.5

Trường Đại học Kinh tế - Luật (QSK), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

TẠI TP. HCM

13

Tài chính - Ngân hàng

7340201_404_BT

A00, A01, D01

50

24.75

14

Kinh tế & Quản lý công

7310101_403_BT

A00, A01, D01

50

23.75

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QSC), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2017

TẠI TP. HCM

15

Công nghệ thông tin

7480201_BT

A00, A01, D01

70

25.75

* Lưu ý: Các ngành ở đây đều là thông tin chính thức (các tờ rơi có thể đã là thông tin cũ)

Mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 môn thi:

A00: Toán - Lý - Hóa

D01: Văn - Toán - Anh

C00: Văn - Sử - Địa

A01: Toán - Lý - Anh

D06: Toán - Văn - Nhật

D14: Văn - Sử - Anh

B00: Toán - Hóa - Sinh

D07: Toán - Hóa - Anh

D90: Toán – Anh - KHTN

D08: Toán - Sinh - Anh