trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thông tin

Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre

- Địa chỉ: 99A, Quốc lộ 60, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Email: phbentre@vnuhcm.edu.vn - tuyensinhphanhieu@vnuhcm.edu.vn

- Điện thoại: 0275.3818.000 - 094 3818 000

Bản đồ

Phản hồi

3608