Tổng quan

Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là Phân hiệu ĐHQG-HCM) là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc ĐHQG–HCM.

Tên tiếng Việt của Phân hiệu: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu tại Bến Tre.

Tên giao dịch tiếng Anh của Phân hiệu: Vietnam National University Ho Chi Minh City - Campus in Ben Tre.

Tên viết tắt của Phân hiệu: ĐHQG–HCM, PHBT (VNUHCM - CBT).

Phân hiệu có trụ sở chính tại số 99A, Quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan phối hợp triển khai: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre.

1. Chức năng, nhiệm vụ

  • Phân hiệu có chức năng thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, phù hợp với chính sách của Nhà nước và sứ mạng của ĐHQG-HCM.
  • Phân hiệu là đầu mối đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó ưu tiên là ở tỉnh Bến Tre, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa ĐHQG-HCM với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL; Đồng thời góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh Bến Tre cũng như các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

2. Nhiệm vụ

  • Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH tại tỉnh Bến Tre và trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
  • Tổ chức hợp tác đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của khu vực ĐBSCL và tỉnh Bến Tre, thúc đẩy tăng cường liên kết hợp tác giữa các tỉnh khu vực ĐBSCL.
  • Hỗ trợ các tỉnh khu vực ĐBSCL tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức.
  • Cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học, sau đại học cho các đối tượng có nhu cầu.
  • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng.
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm và kế hoạch hoạt động hàng năm báo cáo Giám đốc ĐHQG-HCM và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ xem xét, phê duyệt.
  • Cùng các đơn vị hợp tác đào tạo xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động đào tạo quy chế học vụ trình Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, phê duyệt.
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;