Chức năng, nhiệm vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 459 | Cật nhập: 3/4/2022 2:41:00 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

1. CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc các mặt công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị cơ sở vật chất, y tế, thi đua khen thưởng, bảo vệ và công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ viên chức, người lao động của Phân hiệu.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên, cán bộ hành chính trong từng giai đoạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả.

- Thành lập các hội đồng tư vấn, sắp xếp bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ;

- Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, hợp đồng lao động.

- Làm đầu mối xây dựng các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, các tổ chức trong nhà trường.

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định công khai về chế độ chính sách và giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ viên chức và người lao động, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

2.2. Công tác quản trị cơ sở vật chất:

- Quản lý, huy động sử dụng tài sản hiện có phục vụ cho hoạt động của Phân hiệu.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn cơ sở vật chất của Phân hiệu.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức kiểm kê định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng, các phòng chức năng lập kế hoạch và biện pháp cần thiết để phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản của Phân hiệu.

2.3. Công tác y tế, bảo vệ, môi trường:

- Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, sinh viên, khám sức khỏe định kỳ, theo dõi và quản lý sức khỏe CBVC và sinh viên, kiểm tra phòng dịch và bảo vệ môi trường trong cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ cơ quan đơn vị, đảm bảo việc dạy và học.

- Chăm sóc cây cảnh, vệ sinh cơ quan, đảm bảo môi trường cảnh quan Phân hiệu xanh, sạch, đẹp.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan và công tác quân sự của Phân hiệu.

2.4. Công tác quản lý văn thư, hành chính:

- Thực hiện các nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ đối với công tác văn thư của Phân hiệu và hướng dẫn nghiệp vụ đến các đơn vị trong cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Theo dõi, nắm tình hình, tập hợp các thông tin, số liệu các hoạt động của Phân hiệu.

- Tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết, điều hành xe phục vụ công tác.

- Soạn thảo các văn bản hành chính.

1.2.5. Công tác quản lý ký túc xá:

- Điều hành, hướng dẫn sinh viên, học viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên trong ký túc xá đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của Phân hiệu và học tập của sinh viên, học viên nội trú; đảm bảo trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ký túc xá.

- Quản lý cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được Phân hiệu giao. Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm.