CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM (18-5)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 571 | Cật nhập lần cuối: 7/23/2021 10:40:21 PM | RSS

Nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam nhân ngày 18-5; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, các kết quả của hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN. Khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM (18-5)

Nhằm hưởng ứng và chào mừng ngày KH&CN Việt Nam (18-5), từ ngày 14/5/2021 đến 10/6/2021 Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM) có hoạt động với các nội dung như: tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày KH&CN Việt Nam; tôn vinh những quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Thông tin chung về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đóng góp thiết thực của KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch Covid-19; giới thiệu các chính sách pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN.

Bên cạnh đó, cũng thực hiện một số hình thức chào mừng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày KH&CN Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN thông qua các hình thức viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của viên chức, người lao động thông qua cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm trong tập thể. Liên kết online các khóa học trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2021... nhằm giảng dạy và học tập trực tuyến trong mùa dịch Covid-19.

CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM (18-5)

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM (18-5)

Những năm qua, KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển. Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Người đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam.

Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi… Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua 58 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền KH&CN nước nhà. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền KH&CN tiên tiến trên thế giới. KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13). Ngày KH&CN Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phòng SĐH-KHCN tổng hợp