Phòng Tổ chức - Hành chính

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. Chức năng, nhiệm vụ

1 .1 Chức năng

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị chức năng, tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu và Chi ủy trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý cán bộ Phân hiệu theo đúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định quy chế của Bộ, Trung tâm và Phân hiệu đã ban hành; Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan khác trong nước và giữa Ban Giám đốc với các đơn vị, CBCNV, sinh viên trong trường.

1.2 Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức

- Tham mưu cho Giám đốc về các mặt tổ chức, nhân sự, biên chế, hợp đồng, đề bạt, thuyên chuyển, nâng lương và các chế độ chính sách;

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự ;

- Tổng hợp, tham mưu, đề xuất Giám đốc về công tác thi đua, khen thưởng.

- Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, giúp Giám đốc dự thảo các văn bản chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ, tổng kết năm học và các báo cáo định kì, đột xuất;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế;

b. Công tác hành chính tổng hợp

- Tổng hợp chương trình công tác; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, hành chính của Phân hiệu;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đi theo qui định;

- Thực hiện công tác đối ngoại theo sự phân công của Giám đốc;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị và trang trí phòng họp cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

II. Đội ngũ cán bộ, viên chức

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Lê Thị Như Ngọc

Trưởng phòng

ltnngoc@vnuhcm.edu.vn

2

Lê Thị Kim Trúc

Nhân viên

ltktruc@vnuhcm.edu.vn

3

Lê Minh Trọng

Chuyên viên

tronglm@vnuhcm.edu.vn