Phòng Quản trị thiết bị

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. Chức năng, nhiệm vụ

1 .1 Chức năng

1.2 Nhiệm vụ

II. Đội ngũ cán bộ, viên chức

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Trần Châu Huân

Trưởng phòng

tchuan@vnuhcm.edu.vn

2

Lê Minh Trọng

Chuyên viên

tronglm@vnuhcm.edu.vn

3

Trần Võ Hoàng Minh

Nhân viên

tvhminh@vnuhcm.edu.vn

III. LIÊN HỆ: (02753).815.000