Phòng Kế hoạch - Tài chính

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch –Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và quản lý các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước, của ĐHQG-HCM và của Nhà trường.
Những nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức công tác lập dự toán, kế toán, báo cáo quyết toán hàng quý và năm các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước.

- Quản lý việc tiếp nhận, sử dụng và quyết toán theo quy định Nhà nước các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

- Quản lý theo qui chế của Nhà trường các hoạt động đào tạo có thu, phần đóng góp nghĩa vụ của các trung tâm và dịch vụ. Báo cáo quyết toán các nguồn thu sự nghiệp theo năm học.
- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, ghi chép theo yêu cầu nghiệp vụ đúng với qui định của Bộ Tài chính và của ĐHQG-HCM.
- Phối hợp các đơn vị chức năng hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra tài chính các đơn vị có thu của trường.

II. Đội ngũ cán bộ, viên chức

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Trương Thị Huyền Trang

Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

tthtrang@vnuhcm.edu.vn

2

Nguyễn Gia Kim Khánh

Chuyên viên

khanhngk@vnuhcm.edu.vn

III. LIÊN HỆ: (02753).816.000