Phòng Đào tạo - Khoa học Công nghệ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. Chức năng và nhiệm vụ

Phòng Đào tạo - KHCN có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực đào tạo, quản lí sinh viên, chính trị, tư tưởng và các công tác thuộc lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, quan hệ quốc tế.

- Về công tác đào tạo và giáo vụ: Tham mưu cho Giám đốc về vấn đề phát triển ngành nghề đào tạo, các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lí, đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng đề án mã ngành mới theo yêu cầu của Giám đốc; Lập kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu cho các lớp; báo lịch giảng cho GV, bố trí giảng đường và phòng học theo thời khoá biểu; Quản lí, theo dõi việc giảng dạy của GV và việc học tập của SV; Tổ chức, theo dõi công tác thực hành, kiến tập, thực tập và kiểm tra, thi cử của SV; Báo cáo Giám đốc về công tác đào tạo theo định kì và danh sách SV được đề nghị công nhận tốt nghiệp; Quản lí điểm, thành lập Hội đồng để tổ chức xét lên lớp, ngưng học, thôi học đối với SV; Quản lí và lưu giữ hồ sơ đào tạo.

- Về công tác quản lí sinh viên: Quản lí, bảo quản và lưu giữ toàn bộ hồ sơ, lí lịch của SV; Làm và cấp thẻ sinh viên, bảng tên sinh viên; Quản lí các lớp học và cử Ban cán sự lớp; Quản lí SV về nền nếp học tập, rèn luyện, thi cử và các hoạt động phong trào, VHVN, TDTT; Tổ chức xếp loại rèn luyện, thi đua, khen thưởng, kỉ luật và giải quyết, quản lí việc thực hiện chế độ, chính sách đối với SV; Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên những vấn đề liên quan đến việc học tập, rèn luyện và các hoạt động, dịch vụ khác.

- Về công tác chính trị, tư tưởng: Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của SV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị; Tổ chức học tập các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và sinh hoạt chính trị đầu khoá, đầu năm; Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên để tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành GD & ĐT.

- Về công tác KHCN: Tổ chức thực hiện các đề tài NCKH, phát triển công nghệ; Quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài KHCN, phát triển công nghệ và các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp Tỉnh, cấp Bộ; Xét duyệt, nghiệm thu, quản lý các đề tài NCKH cấp Phân hiệu; Xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin và các dịch vụ KHCN.

II. Đội ngũ cán bộ, viên chức

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

TS. Ngô Tấn Phong

Trưởng phòng

ntphong@vnuhcm.edu.vn

2

ThS. Đặng Anh Phương

Phó trưởng phòng

phuongda@vnuhcm.edu.vn

3

ThS. Lê Thị Tường Vy

Chuyên viên

lttvy@vnuhcm.edu.vn

4

Đỗ Hoàng Huy

Chuyên viên

dhhuy@vnuhcm.edu.vn

5

Lê Ngọc Hồ

Chuyên viên

holn@vnuhcm.edu.vn

6

Nguyễn Thị Bạch Lê

Chuyên viên

lentb@vnuhcm.edu.vn

7

Nguyễn Vũ Hoài Ân

Chuyên viên

nvhan@vnuhcm.edu.vn

III. LIÊN HỆ: (0275).3818.000